Konseptet

Law.no Advokatfirma AS – Advokat­virksomhet med utelukkende variable kostnader

Law.no Advokatfirma AS er åpen for å ta opp advokatpartnere basert på prinsipper for delingsøkonomi. Det innebærer at man ved å kjøpe en aksje for 50 000 kroner vil få tilgang til en fullstendig infrastruktur for advokatvirksomhet. Aksjen kan innløses til minimum samme verdi ved avvikling av advokatvirksomheten.
En advokat som opptas som partner, vil få tildelt utstyr i form av PC (ThinkPad), mobiltelefon (iPhone), nettbrett (iPad Pro), separat tastatur/mus, skjermfilter. Videre vil det bli gitt opplæring og tilgang til et fulldigitalisert advokatfirma med alt som behøves for å drive advokatvirksomhet som blant annet fag- og IT-system, telefoni, web-sider, forsikring, regnskap og revisjon, juridiske kilder, mal- og rutineverk, opplæring mm.

Utviklingen i samfunnet; teknologisk og hos både advokater og kunder er gått så langt at det er klart for nye måter å levere særlig strategisk/juridisk rådgivning. Noe av lærdommen etter pandemien er at det er godt mulig å kommunisere digitalt i veldig mange situasjoner, og at behovet for fysisk kontor er betydelig redusert.

Eksempelvis kan advokatvirksomhet nå drives uten et fysisk bibliotek. Med full tilgang til alle kildeleverandører, så er det bare i sjeldne unntakstilfeller at det er nødvendig å bruke papirbaserte kilder.
I den grad det er behov for omfattende dokumentproduksjon eller analysekapasitet, er de tradisjonelle advokatfirmaene positive til samarbeid om slike leveranser.

1 - Hvem er dette aktuelt for?

Å drive advokatvirksomhet i eget navn forutsetter formelt advokatbevilling, og reelt en bred erfaringsbase med relasjoner og tilfang på klienter og oppdrag hovedsakelig innen strategisk/juridisk rådgivning. Det kan være jurister som ønsker å avslutte karrieren med å tilby kompetanse til klienter med begrenset finansiell risiko, eller det kan være i en tidligere fase i karrieren hvor man vil teste ut om det å drive advokatvirksomhet er det riktige.

Advokatvirksomhet i seg selv er veldig interessant og givende, og samfunnsutviklingen med stadig strengere krav til spisskompetanse og compliance sikrer høy etterspørsel etter advokaters kompetanse.

Men det er også veldig mange krav som stilles til å drive egen advokatvirksomhet. Dette er mulig å effektivisere gjennom felles drift i ett advokatfirma.

Dernest kommer den finansielle risikoen ved å gründe et advokatfirma, og vil det være tilstrekkelig tilgang på oppdrag til å dekke kostnader mv.

Alt annet enn å drive selve advokatvirksomheten vil bli ivaretatt av Law.no Advokatfirma AS.

Kostnadene pådras først ved utsendt faktura, og inntektene blir utbetalt i påfølgende måned etter faktura er betalt, som lønnsinntekt.

2 - Hvilke tjenester tilbyr Law.no Advokatfirma AS

Law.no Advokatfirma AS er organisert i henhold til någjeldende domstollov og vil tilfredsstille kravene i den nye advokatloven.

Kort sagt vil firmaet levere alle tjenester og funksjoner som er nødvendige og hensiktsmessige for at partnerne skal kunne drive advokatvirksomhet på en god og effektiv måte.

All advokatvirksomhet vil bli drevet av partnerne, og det vil i utgangspunktet ikke være ansatte fullmektiger eller sekretærer . Det vil derfor ikke være betydelige faste kostnader som påfører firmaet risiko og press på omsetning. De faste kostnadene vil være relativt beskjedne og firmaet vil ha en solid kapitalbase til å betjene disse.

Det vil heller ikke være fysiske kontorlokaler i firmaet. Alt vil i utgangspunktet skje gjennom digital kommunikasjon, eller fysiske møte hos klientene. Hver enkelt partner vil selv kunne sørge for kontor- eller møtelokaler; hjemme, hos tidligere arbeidsgiver, kontorlokale eller -hotell mv.

Absolutt all dokumentasjon og kommunikasjon vil være elektronisk og tilgjengelig på ulike plattformer som PC, nettbrett og smarttelefon. Drift, arkivering, lagring og sikkerhetskopiering mv. er basert på skytjenester som er tilgjengelig parallelt gjennom Microsoft 365 og Google Work. Deling av dokumenter, opprettelse av datarom mv. med klienter eller andre eksterne, skjer gjennom fagsystemet som valgfritt er basert på Microsoft eller via Google Drive.

Firmaet tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Brandet Law.no (registrert figurmerke)
 • Partnerskap i et norsk advokatfirma
 • Kommunikasjon med Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet for meldinger og rapporter
 • Forsikring og sikkerhetsstillelse gjennom Advokatforsikringen inkludert styreansvarsforsikring
 • Regnskap gjennom Aider, inkludert klientregnskap ved klientmidler på Power Office
 • Mva-behandling
 • Revisjon fra KPMG
 • Fagsystem Legal 365 fra AvantIT og som er bygget på Microsoft Dynamics 365, inkludert
  • Timeregistrering og fakturering fullt integrert med regnskapssystemet Power Office inkludert KID
  • Arkiv- og dokumentsystem
  • Elektronisk deling av dokumenter med eksterne/klienter
  • Elektronisk signering av dokumenter fra BankID
  • Elektronisk verifikasjon av ID fra BankID
 • Mal- og rutineverk som bidrar til effektiv bruk og høy kvalitet, samt etterlevelse av regulatoriske krav som advokat, anti-hvitvasking (AML) og personvern (GDPR)
 • Avgiftshåndtering
 • Rapportering til SSB og Tilsynsrådet
 • Systemavtaler: Microsoft 365, Google Work, Adobe Acrobat Pro
 • Elektroniske rettskildeleverandører; Lovdata Pro med Karnov, Gyldendal Rettsdata, Juridika/Universitetsforlaget, Brønnøysundregistrene, SignForm
 • Elektroniske dokumentmaler fra Rettsdata, Juridika og egenutviklet
 • Kopinor-avtale
 • IT-konsulent for systemdrift og leveranse/oppsett av hardware ved Inotech
 • Opplæring i digitale verktøy fra SmartEndring
 • Websider og design fra 7Byen
 • Utvidet annonsering via Gule Sider og Google
 • Engelsk oversettelse via Clue
 • E-postadresse med xyz@law.no
 • Abonnement til Watch Media (Advokat, Finans, Eiendom)
 • Andre abonnement som Dagens Næringsliv, Finansavisen, Schibsted, Amedia, Gule Sider, Google søk etc.

Tjenestene dekker alt som kreves for å drive advokatvirksomhet.

I og med at det vil være ett firma, vil det være gode muligheter for å bygge et sterkt brand. Det forutsetter samtidig at brand og omdømme må beskyttes. Det vil derfor bli gjennomført en omfattende opptaksprosess for å bli partner, og det vil løpende bli gjennomført kvalitetstesting.

Etter hvert som det kommer flere advokater, så vil det også lages digitale møteplasser for å utvikle et godt juridisk miljø. Fysiske møter vil også være aktuelt – det er både nyttig og hyggelig.

3 - Hvilke økonomiske vilkår vil gjelde?

Advokaten vil utelukkende ha variable kostnader.

Det er først når en faktura til klient er utstedt at kostnader blir pådradd. Av fakturabeløpet ekskl. mva. og eksklusive utlegg, trekkes 30% til dekning av kostnader. Det resterende beløpet tilfaller advokaten før skatt.

Når fakturaen er betalt, vil det i den påfølgende måneden bli utbetalt de resterende 70 % som lønnsinntekt til advokatens konto etter fratrekk for skattetrekk og avsetning til feriepenger. Alternativt betales 70%-andelen ved fakturering med rentetillegg til betaling og etterberegning ved tap mot lønnsandel, slik at advokaten har kredittrisikoen.

Firmaet dekker arbeidsgiveravgift og lovpålagt pensjon og forsikring.

Advokaten må fakturere alle inntekter knyttet til advokatvirksomhet til selskapet. Konkrete tilfeller som eksempelvis personlige verv avtales spesielt.

Separate kostnader for den enkelte advokat, og som er skattemessig fradragsberettiget, vil bli dekket med et nettobeløp innenfor 70%-andelen slik at advokaten får et reelt skattefradrag, men kostnadene belastes ikke fellesregnskapet. Dette vil f.eks. gjelde kurs/etterutdanning, reise, bilhold, leieutgifter, egenandel ved erstatningskrav mm.

4 - Hvordan finansieres dette?

Firmaet har en solid egenkapital som sikret god kapitalisering og likviditet. Aksjekapitalen i selskapet er p.t. 1 150 000 kroner.

Det vil være to aksjeklasser:

 • Advokataksjer: 50 000 kroner pr. aksje og det er bare aktive advokater som kan eie disse. Aksjen kan selges eller innløses av selskapet til pålydende verdi. Det skal utbetales årlig utbytte basert på årets resultat i denne aksjeklassen.
 • Kapitalaksjer: 50 000 kroner pr. aksje. Etter gjeldende domstolslov er det bare aktive i selskapet som kan eie aksjene. Aksjen er omsettelig til kjøper som innfrir regulatoriske krav etter aksje- og domstolslov. Eksisterende aksjonærer vil ha forkjøpsrett iht. aksjeloven. Erverv krever styregodkjennelse. Det er ikke adgang til pantsettelse av aksjer. Aksjonærer i denne aksjeklassen beslutter om det skal utbetales utbytte eller om kapital skal holdes tilbake i selskapet.

Det betyr at ved kostnadseffektiv drift så vil det kunne komme en bonus i form av utbytte på aksjene. Advokatvirksomhet er i utgangspunktet lønnsom ved at både faste og variable kostnader er relativt begrenset, og det vil være god lønnsomhet ved økende volum.

5 - Hvem har myndigheten i selskapet?

Det er aksjonærene som bestemmer på selskapets generalforsamling i henhold til hvor stor kapital hver enkelt aksjonær representerer. Generalforsamlingens myndighet bestemmes av aksjeloven, og består blant annet i å utpeke styre, fastsette vedtekter, gjøre endringer i selskapets egenkapital og godkjenne årsregnskap.

Styret har myndighet i selskapet og vil utnevne daglig leder og ellers stå for overordnet forvaltning, kontroll og tilsyn over selskapets virksomhet.

Det er imidlertid en åpenbar begrensning i aksjonærenes og styrets myndighet, og det er utøvelse av advokatvirksomheten. Der står den enkelte advokat veldig fritt, og det samsvarer med den enkelte ansvarlige advokats personlige profesjonsansvar. Dette ansvaret er solidarisk med selskapet, men ikke med de andre advokatpartnerne personlig så lenge rutinene med utpeking av ansvarlig advokat etterleves.

Versjon 040123