Vilkår

Oppdrags­bekreftelse

law.no vil bekrefte oppdrag skriftlig. Bekreftelsen omfatter avtalte vilkår for omfang av oppdraget og vederlagsfastsettelse, samt andre spesifikke forhold knyttet til oppdraget og gjennomføringen av dette.

Priser

I utgangspunktet vil utført arbeid bli fakturert basert på hvilken verdi leveransen har tilførte kunden. I noen tilfeller kan det avtales en fast pris for en spesifikk leveranse eller avtalt timepris basert på notert tidsforbruk. Timesats vil variere ut fra kompleksitet, kompetanse, fagområde m.v., og vil for næringsdrivende kunder ta utgangspunkt i 3 500 kroner pr. time ekskl. MVA.

Standardvilkår
(pr. 1. juli 2022)

Oppdragsbekreftelsen vil vise til og bygge på følgende standard vilkår:

 1. Standardvilkårene gjelder hvor annet ikke er spesifikt avtalt i oppdragsbekreftelse eller engasjementskontrakt.
 2. Ved eventuell uenighet om innholdet i Oppdragsbekreftelsen, må kunde varsles om straks dette oppdragets og senest innen 10 dager fra mottakelsen av bekreftelsen. Ved utløpt frist aksepterer kunden at Oppdragsbekreftelsen skal gjelde som avtale om levering av tjenester.
 3. Tjenestene
  1. Tjenestene vil bli levert med tilfredsstillende kompetanse og servicegrad som er avtalt og følger av ordinær bransjepraksis. Tjenestene er ment kun å dekke formålet som er omtalt i Oppdragsbekreftelsen og kan ikke benyttes til andre formål.
  2. Overlevering av leveransene til tredjepart kan kun gjøres i den grad det er avtalt eller bekreftet på forhånd, med mindre annet følger av bindende lov eller forskrift.
  3. Muntlige råd eller utkast til leveranser kan ikke benyttes som beslutningsgrunnlag.
  4. Leveransene bygger på den faktiske kunnskap om saksforholdet som er presentert av kunde eller gjort kjent på annen måte i samhandling med kunde, og tjenestene kan ikke oppfattes som bekreftelser for at faktiske omstendigheter foreligger eller ikke.
 4. Underleveranser
  1. Underleveranser kan bli aktuelle å benytte hvor kompetanse, kapasitet eller andre forhold tilsier det. Som hovedregel vil dette bli avtale med kunde. law.no advokatfirma as er ansvarlig for innhold og kvalitet i underleveranse på samme måte som egenproduserte leveranser, med mindre annet er avtalt med kunde.
  2. Underleveranser faktureres av law.no advokatfirma as til kunde.
 5. Kundens ansvar
  1. Kunden er ansvarlig for at relevant informasjon er tilgjengelig, fullstendig i forhold til formålet med leveransen og korrekt.
  2. Videre er kunden ansvarlig for oppfølgning av avtaleforholdet.
  3. Ved konsernselskap så vil avtale med konsernspissen omfatter også datterselskap med mer enn 50% direkte eller indirekte eierandel.
 6. law.no advokatfirma as’ ansvar
  1. Ansvaret er å levere juridiske tjenester i henhold til inngått avtale.
  2. Det samlede ansvaret, inkludert renter og omkostninger, er begrenset til dokumenterte direkte kostnader, og inntil fem ganger fakturert honorar for oppdraget inkludert underleveranser.
  3. Det kan ikke reises krav mot underleverandører direkte, men krav må reises gjennom law.no advokatfirma as.
 7. Konfidensialitet
  1. Advokaters lovbestemte taushetsplikt vil bli ivaretatt.
  2. Kunden aksepterer elektronisk kommunikasjon gjennom ordinær e-post og andre kanaler, med mindre annet er spesielt avtalt.
  3. law.no advokatfirma as kan med mindre annet er avtalt, henvise til pågående og utførte oppdrag i forbindelse med tilbud og markedsføring av selskapets tjenester.
 8. Terminering av oppdrag
  1. Kunden kan terminere oppdraget på fritt grunnlag, med mindre annet er særskilt avtalt.
  2. law.no advokatfirma as kan terminere oppdrag i henhold til advokatforskriftens bestemmelser.
 9. Regulatoriske krav
  1. Advokatforskriftens bestemmelser gjelder.
  2. Klage på tjenestene og størrelsen på honorar rettes til saksansvarlig advokat. Klage kan også sendes til advokatenes disiplinærorganer; se www.advokatenhjelperdeg.no.
  3. Hvitvaskingslovens bestemmelser vil bli overholdt hvor den er gjeldende.
  4. Personopplysninger og personvern vil bli registrert i forbindelse med oppdragsregistrering og for utførelse av oppdrag. Personopplysninger vil bare bli overført i tråd med den til enhver tid gjeldende regelverk.
  5. Arkivering av dokumenter i tilknytning til oppdrag er begrenset til 10 år fra oppdragets avslutning.
 10. Immaterielle rettigheter
  1. law.no advokatfirma as vil har rett til bruk av immaterielle rettigheter i sin virksomhet også for andre kunder, med mindre annet er spesielt avtalt.
 11. Force majeure
  1. Partene har ikke overfor den annen part har ansvar overfor den annen part dersom levering av sine kontraktsmessige forpliktelser er forhindret på grunn av force majeure.
 12. Lovvalg og verneting
  1. Denne avtalen reguleres