Bli partner

Vi er åpen for å ta opp nye partnere.

  • Ingen finansiell risiko
  • Full frihet
  • Kan kombineres med andre yrker og verv
  • 80/90% av inntjeningen utbetales direkte til partner
  • Rett til utbytte
  • Ingen faste kostnader
  • Alt administrativt håndteres av selskapet

Partnere som blir tatt opp i Law.no, er kun pålagt å kjøpe en aksje for kr 50 000. En vil da få full tilgang all nødvendig infrastruktur og tildelt alt nødvendig utstyr (Pc, iPhone, iPad, AirPods mv.) Aksjen innløses til samme beløp ved uttreden.

Hvem er dette aktuelt for?

Det kan være advokater som ønsker å avslutte karrieren med å fortsette å tilby juridiske tjenester til eksisterende klienter uten å måtte være en del av et større partnerskap med tilhørende krav til inntjening og plikt til kostnadsdekning, eller slipper å sette opp et eget advokatfirma med alt det innebærer av f.eks. krav til tilsyn, forsikringer, GDPR, antihvitvask, bibliotek og rettskilder, IT-system, regnskap, revisjon osv.

Konseptet er også veldig aktuelt for advokater i en tidligere del av karrieren som ønsker å sitte igjen med en større del av inntekten selv og samtidig ha en større frihet til å arbeide hvor og når en vil.

Videre vil konseptet være godt egnet for professorer og andre universitetsansatte som ønsker å utføre advokatoppdrag og å tilby annen juridisk bistand i tillegg til ordinær virksomhet. Det samme gjelder for andre som ønsker å drive advokatvirksomhet som en bistilling.

Konseptet vil også egne seg for internadvokater, politiadvokater, dommere mv. som ønsker å starte opp som privatpraktiserende advokat.

Hva vi tilbyr

Law.no Advokatfirma AS er organisert i henhold til någjeldende domstollov og vil tilfredsstille kravene i den nye advokatloven.

Kort sagt vil firmaet videre levere alle tjenester og funksjoner som er nødvendige og hensiktsmessige for at partnerne skal kunne drive advokatvirksomhet på en moderne, god og effektiv måte.

All advokatvirksomhet vil bli drevet av partnerne, og det vil i utgangspunktet ikke være ansatte fullmektiger, advokater eller sekretærer. Det vil derfor ikke være betydelige faste kostnader som påfører firmaet risiko og press på omsetning. De faste kostnadene vil være relativt beskjedne og firmaet vil ha en solid kapitalbase til å betjene disse.

Det vil heller ikke i utgangspunktet være fysiske kontorlokaler i firmaet. Alt vil i utgangspunktet skje gjennom digital kommunikasjon, eller fysiske møte hos klientene. Hver enkelt partner vil selv kunne sørge for kontor- eller møtelokaler; hjemme, hos tidligere arbeidsgiver, kontorlokale eller -hotell mv.

Absolutt all dokumentasjon og kommunikasjon vil være elektronisk og tilgjengelig på ulike plattformer som PC, nettbrett og smarttelefon. Drift, arkivering, lagring og sikkerhetskopiering mv. er basert på skytjenester som er tilgjengelig parallelt gjennom Microsoft 365 og Google. Deling av dokumenter, opprettelse av datarom mv. med klienter eller andre eksterne, skjer gjennom fagsystemet som valgfritt er basert på Microsoft eller via Google Drive.

Økonomiske vilkår

En partner vil få utbetalt 80% av det fakturerte og innbetalte beløpet den påfølgende måneden, i tillegg til rett på utbytte. Ved omsetning over MNOK 3 vil en partner få utbetalt 90% av det fakturerte og innbetalte beløpet. Advokaten dekker av sin andel egne særkostnader, skatter og avgifter knyttet til sin inntekt og personlige forsikringer. Den resterende delen på 10/20% går til dekning av selskapets felles kostnader og merverdiavgift. Dette innebærer at en partner ikke vil ha noen faste kostnader forbundet med advokatvirksomheten, kun variable kostnader basert på sin faktiske inntjening – enten den er stor eller liten. Det er ingen krav om minimumsomsetning.

Selskapet benytter 10/20% delen til å dekke kostnader til blant annet datautstyr, IT løsninger, programvare, regnskap og revisjon, kontorrekvisita, aviser/tidsskrifter, telefon, reise, forsikringer, kontingenter og ansvarsforsikring, bedriftshelsetjeneste mv.

Utbetaling av utbytte

Det vil være to aksjeklasser:

  • Advokataksjer (“A-aksjer”): 50 000 kroner pr. aksje og det er bare aktive advokater som kan eie disse. Aksjen kan selges eller innløses av selskapet til pålydende verdi. Det skal utbetales årlig utbytte basert på årets resultat i denne aksjeklassen.
  • Kapitalaksjer (“B-aksjer”): 50 000 kroner pr. aksje som alle A-aksjonærer har rett til å erverve. Etter gjeldende lovgivning er det bare aktive i selskapet som kan eie aksjene. Aksjen er omsettelig til kjøper som innfrir regulatoriske krav etter aksje- og domstolslov. Eksisterende aksjonærer vil ha forkjøpsrett iht. aksjeloven. Erverv krever styregodkjennelse. Det er ikke adgang til pantsettelse av aksjer. Aksjonærer i denne aksjeklassen beslutter om det skal utbetales utbytte eller om kapital skal holdes tilbake i selskapet.

Dette betyr at ved kostnadseffektiv drift så vil det kunne komme en bonus i form av utbytte på aksjene. Advokatvirksomhet er i utgangspunktet lønnsom ved at både faste og variable kostnader er relativt begrenset, og det vil være god lønnsomhet ved økende volum.